Comenius Parthnership

Report Yourself - Young European Journalists

Natural Disasters

by Elżbieta Krzeczek

Firstly what are exactly natural disasters. Well, these are such occurrences, which hit in unpredictable way and cause lots of troubles. We can't master them or do something about them. The best we can do is to reduce a consequences.

Each year media inform us about different natural disasters taking place in various parts of the world. We hear about earthquakes, volcano eruptions, flood, tsunami, hurricanes and also tornados. All of them can be very dangerous, especially when they happen without any warning.

Two years ago an earthquake caused many problems in Haiti. Loads of people died then, other lost their homes and things that they have been working for, for all their life and what is more members of families, best friends, neighbors, collogues and so on. When I'm hearing about something like that I just can't help crying and I can't imagine what I would do if something like this happen to me. That's why I do my best to help victim of such irreconcilable thing and I joined International Red Cross and Red Crescent Movement which unite almost 97 million volunteers, members and staff worldwide, which was founded to protect human life and health.

Fortunately scientist are working on being able to predict some of these catastrophes. For example tsunamis is one of the disaster which can be provided right from the beginning . Then people, when they know that the tsunami is coming , they have some time to escape. However we are not still able to predict every disaster, even though the scientists are working on that very hard.

In Poland we sometimes have problems with flood, especially in spring when the rain keeps raining and when the flood burst the bangs of the river. People then have all their houses covered with water and lose all possessions, valuable things and so on . After something like this they find it difficult to make ends meet.

To sum up, I wish that there was no natural disaster, which caused so may problems, and also I wish that in the future we will find somehow the way to stop them, thought it might be impossible. I'm just happy that I live where I live where no catastrophes may happen.

Klęski żywiołowe

Elżbieta Krzeczek

Po pierwsze czym są tak naprawdę klęski żywiołowe. A więc są to takie zjawiska, które uderzają w nieprzewidywalny sposób i powodują wiele kłopotów. Nie możemy ich kontrolować, ani zrobić cokolwiek co by je powstrzymało. Najlepsze co możemy uczynić to obniżyć konsekwencje.

Każdego roku media informują nas o różnych klęskach żywiołowych mające miejsce w odrębnych częściach świata. Słyszymy o trzęsieniach ziemi, erupcjach wulkanów, powodziach, tsunami, huraganach, a także o tornadach. Wszystkie z nich mogą być bardzo niebezpieczne zwłaszcza, kiedy uderzają bez ostrzeżenia.

Dwa lata temu trzęsienie ziemi, spowodowało wiele problemów na Haiti. Wile ludzi zginęło, inni stracili swoje domy i rzeczy na które pracowali, przez całe swoje życie, a co więcej członków rodzin, najlepszych przyjaciół, sąsiadów, znajomych itd. Kiedy słyszę o czymś takim po prostu nie mogę powstrzymać łez i nie wyobrażam sobie co ja bym zrobiła gdyby coś takiego przytrafiło się właśnie mnie. Pewnie dlatego przyłączyłam się do Międzynarodowe go Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, który zrzesza 97mln wolontariuszy na całym świecie, który został stworzony, aby chronić ludzkie życie i zdrowie.

Naukowcy pracują nad odnalezieniem sposobu przewidywania naturalnych katastrof. Na przykład tsunami może zostać przewidziany nawet zaraz po jego rozpoczęciu. Wtedy ludzie wiedzą, że tsunami nadchodzi i mają trochę czasu na ucieczkę. Jednakże nadal nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, nawet jeśli naukowcy bardzo ciężko nad tym pracują.

W Polsce czasami mamy problemy z powodzią, zwłaszcza wiosną kiedy deszcz nie przestaje padać, a woda przerywa brzegi rzek. Ludzie mają wtedy całe ich domy pokryte wodą i tracą swoje majątki, cenne rzeczy. Po czymś takim trudno im związać koniec z końcem.

Podsumowując, chciałabym aby nie istniało coś takiego jak klęska żywiołowa, która wyrządza tyle krzywd i chciałabym również aby naukowcy odnaleźli sposób na jej powstrzymanie, chociaż to chyba niemożliwe. Po prostu jestem szczęśliwa, że żyje gdzie żyje, gdzie żadna katastrofa nie uderza.