Comenius Parthnership

Report Yourself - Young European Journalists

Introduction:

Another issue of our magazine will be about well known "truths" about both sexes. It is a common thing that we love pigeon-hole and label people and our opinions are not always right. To have a closer look at this situation, we conducted a survey among the students of our school asking them several questions about typical ideas concerning man and women. Please find below what we have found out.

Stereotypes of Women and Men

In a survey on the perception of the role of women and men in society, fifty high school students took part including 29 girls and 21 boys. The questionnaire contained 25 closed questions, where they had to choose one of three possible responses and two open questions. They concerned a number of different issues, such as, among others: The most important qualities of women and men, their interests, domestic and professional responsibilities or personal appearance.

The most typical features of feminine character of the respondents considered: sensitivity, patience, diligence, caring, openness and kindness. Besides these obvious advantages in the responses appeared in the less desirable characteristics such as recklessness, profligacy, strife, irritability and a tendency to complain. Boys filling the questionnaire stressed that issue. While men think middle school students are courageous, decisive, caring, resourceful, and honest, but at the same time as lazy, impulsive, less accurate, distracted, argumentative and even aggressive. It seems that this can be combined with the belief of most respondents that men more often than women use bad words. Over 2/3 of respondents also felt that it was above all men are inclined to reach for alcohol.

With characteristic personality traits of both sexes closely connected to their family and work responsibilities. The primary duty of women to be more sensitive, patient and caring, the children's upbringing. Therefore, more often than men, they take parental leave (88% of all responses), and also more likely to take up work in school. Other responsibilities of middle school students think the ladies are: cleaning, washing, cooking and shopping. While men perform activities requiring greater physical strength and structural repairs, repairing broken electrical equipment and trash collector. 90% of respondents believe that men are better drivers, therefore they should take care of the car and transporting children to school. Almost half (46%) high school students say that gender does not affect the amount of earnings. At the same time many of them are of the opinion that their family is a typical male duty.

Responses of respondents indicate that they see between men and women also differences in interests. The vast majority (86%) of respondents said that men are fans of football matches, and 60% believe that they are mainly interested in politics. But women care more about their appearance (94% of all responses). Therefore, they mainly buy and wear jewelry, and fashion design, which is located in their area of interest.

Several conclusions from the study fills a special optimism. One of them is certainly the fact that almost all respondents (94%) know that this woman has a priority at the entrance to the room. This shows that they know the principles of etiquette and traditional Polish customs passed on from generation to generation.

Analyzing the survey results can be seen that most high school students are assigned to men and women the traditional, somewhat stereotypical social roles. At the same time a large percentage of respondents recognize that women and men have equal chances to succeed as a scientist, being recognized as a great artist and get a role in the film. The perception of social roles of both sexes by secondary school students is probably strongly related to their personal experiences and observations made in the family and immediate surroundings. Based on this what they are and then deal with their parents, grandparents or older siblings, young people build self-esteem and their social obligations. This will most certainly on the way in which they will shape their future professional and personal relationships with others.

Stereotypy damskie i męskie

W ankiecie dotyczącej postrzegania roli kobiety i mężczyzny w społeczeństwie wzięło udział pięćdziesięcioro gimnazjalistów, w tym 29 dziewcząt i 21 chłopców. Kwestionariusz zawierał 25 pytań zamkniętych, gdzie należało dokonać wyboru jednej z trzech proponowanych odpowiedzi oraz dwa pytania otwarte. Dotyczyły one kilku różnych zagadnień, takich jak m.in.: najważniejsze cechy charakteru kobiet i mężczyzn, ich zainteresowania, obowiązki domowe i zawodowe czy wygląd zewnętrzny.

Za najbardziej typowe cechy kobiecego charakteru ankietowani uznali: wrażliwość, cierpliwość, dokładność, opiekuńczość, otwartość i uprzejmość. Obok tych niewątpliwych zalet w odpowiedziach pojawiły się także mniej pożądane cechy jak np.: lekkomyślność, rozrzutność, kłótliwość, drażliwość czy skłonność do narzekania. Zwrócili na nie uwagę przede wszystkim wypełniający ankietę chłopcy. Natomiast mężczyŸni zdaniem gimnazjalistów są: odważni, stanowczy, opiekuńczy, zaradni i szczerzy, ale przy tym także leniwi, porywczy, mało dokładni, roztargnieni, kłótliwi, a nawet agresywni. Wydaje się, iż można to połączyć z przekonaniem większości ankietowanych o tym, że mężczyŸni znacznie częściej niż kobiety używają brzydkich słów. Ponad 2/3 badanych uznało ponadto, że to przede wszystkim panowie skłonni są do sięgania po alkohol.

Z charakterystycznymi cechami osobowości przedstawicieli obu płci ściśle łączą się ich obowiązki rodzinne i zawodowe. Do podstawowych powinności kobiet, jako bardziej wrażliwych, cierpliwych i opiekuńczych, należy wychowywanie dzieci. W związku z tym częściej niż mężczyŸni biorą one urlop wychowawczy (88% wszystkich odpowiedzi), a także chętniej podejmują pracę w szkole. Inne obowiązki pań to zdaniem gimnazjalistów: sprzątanie, pranie, gotowanie i robienie zakupów. Panowie natomiast wykonują czynności wymagające większej siły fizycznej oraz prace remontowe, naprawiają zepsute urządzenia elektryczne i koszą trawę. 90% ankietowanych uważa, że to mężczyŸni są lepszymi kierowcami w związku z czym to oni powinni dbać o samochód i odwozić dzieci do szkoły. Niemal połowa (46%) gimnazjalistów twierdzi, że płeć nie ma wpływu na wysokość uzyskiwanych zarobków. Jednocześnie jednak wielu z nich jest zdania, że utrzymanie rodziny to typowo męska powinność.

Odpowiedzi badanych wskazują na to, iż dostrzegają oni między mężczyznami i kobietami różnice także w zakresie zainteresowań. Ogromna większość (86%) ankietowanych twierdzi, że to mężczyŸni są fanami piłkarskich rozgrywek, a 60% uważa, że to głównie oni interesują się polityką. Z kolei kobiety bardziej dbają o swój wygląd zewnętrzny (94% wszystkich odpowiedzi). W związku z tym, to głównie one kupują i noszą biżuterię, a także projektują modę, która znajduje się w obszarze ich zainteresowań.

Kilka wniosków płynących z przeprowadzonych badań napawa szczególnym optymizmem. Jednym z nich jest z całą pewnością fakt, że niemal wszyscy ankietowani (94%) wiedzą, że to kobieta ma pierwszeństwo przy wejściu do pomieszczenia. Œwiadczy to o tym, że znają oni zasady etykiety i typowo polskie zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Analizując wyniki ankiety można zauważyć, że większość gimnazjalistów przypisuje kobietom i mężczyznom tradycyjne, nieco stereotypowe role społeczne. Jednocześnie jednak duży odsetek badanych dostrzega, że kobiety i mężczyŸni mają równe szanse na to, aby odnosić sukcesy jako naukowiec, zostać uznanym za wielkiego artystę czy otrzymać rolę w filmie. Postrzeganie ról społecznych przedstawicieli obu płci przez gimnazjalistów jest zapewne silnie związane z ich osobistymi doświadczeniami i obserwacjami poczynionymi w rodzinie oraz najbliższym otoczeniu. W oparciu o to jacy są i czym zajmują się ich rodzice, dziadkowie czy starsze rodzeństwo młodzi ludzie budują obraz siebie i swoich powinności społecznych. Wpłynie to z całą pewnością na sposób w jaki kształtować oni będą swoje przyszłe relacje zawodowe i prywatne z innymi osobami.